Algemene voorwaarden muzieklessen bij De Nieuwe Muziekschool Uitgeest 

Algemeen

Het lesjaar is gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio noord. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het inhaallessen betreft.

Inschrijving:

Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het volledig invullen van het inschrijfformulier. Aanmelding voor lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen:

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de docent.

Plaatsing:

In de eerste schoolweek wordt contact opgenomen met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers over de dag en tijdstip van de te volgen lessen. Na plaatsing is een leerling ingeschreven. Aan het eind van het lesjaar wordt aan de leerling een nieuw inschrijfformulier aangeboden voor de inschrijving van het volgend lesjaar.

Uitschrijving:

De leerling is aan het eind van het lesjaar –automatisch- uitgeschreven. Gedurende het lesjaar is er een opzegtermijn van een maand.

(Voor de zanglessen geldt: leerlingen t/m 15 jaar schrijven zich in voor een half of een heel lesjaar. Eerder opzeggen is niet mogelijk. 

De 16+ leerlingen schrijven zich in voor de 10-weekse cursus.

Eerder opzeggen is ook hier niet van toepassing.)

Instrument, lesmaterialen / leermiddelen:

Tenzij anders wordt afgesproken dient de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument. De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Proefles:

Nieuwe leerlingen kunnen een proefles nemen, deze is kosteloos en vrijblijvend.

Lessen en lesduur:

De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers bepaald. Aanpassing van lesdagen en lestijden is in overleg en binnen redelijke grenzen mogelijk. De leerling heeft recht op 38 lessen per lesjaar bij volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld - wordt evenredig verminderd bij een deelinschrijving.

Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt danwel aanwezig is, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Bij tijdig overleg kan een les mogelijk incidenteel verplaatst worden. Bij ziekte van de leerling dient u dit door te geven aan de docent. Bij afwezigheid van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.

Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en / of andere geldige redenen uitvallen, worden in de regel de eerste twee keer niet vervangen of ingehaald. Indien er sprake is van uitval van meer dan 2 lessen in een lesjaar is de docent verplicht de lessen in te halen of voor een vervanger te zorgen.

Lesgeltarief en betaling:

Lesgeldtarief en betaling van de lessen. Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op het inschrijfformulier. Door het plaatsen van de leerling ontstaat de betalingsverplichting voor het lesgeld. Bij het betalen in 10 maandelijkse termijnen geschiedt dat van september tot en met juni. De maandelijkse termijnen dienen te zijn voldaan voor de 15e van de maand. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Contant betalen is niet mogelijk.

(Voor de zanglessen geldt: Het lesgeld kan in 1 of 2 termijnen worden betaald. De 10-weekse cursus wordt in 1 keer betaald.)

Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht. Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht, het factuurbedrag wordt met €7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering en bij een derde betalingsherinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met €22,50. Indien betaling van de factuur (eventueel vermeerderd met de verhoging) na betalingsherinnering uitblijft, dan wordt deze ter incasso in handen gegeven van een incassobureau. De eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van de ouders, verzorgers of leerling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen verdere lessen te geven tot het moment waarop het –dan- openstaande bedrag (het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met verhoging en/of de incassokosten) geheel is voldaan.

Deze lessen kunnen uitsluitend in overleg met de docent en uitsluitend voor zover dat mogelijk is in hetzelfde lesjaar worden ingehaald. Restitutie van lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen vindt niet plaats. Van het recht om het lesgeld vanwege om deze reden niet gegeven lessen te verrekenen met nog ander verschuldigd (wordend) lesgeld wordt afstand gedaan. BTW-heffing voor volwassenen Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend.

Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet  op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening doorgevoerd.

Door ondertekening verklaart de leerling niet door de docent te zijn benaderd om bij hem/haar les te volgen. De leerling verklaart dat hij/zij vrijwillig en uit eigen beweging de docent heeft benaderd om bij de docent les te gaan volgen.

AVG:

Leerling heeft geen bezwaar tegen het intern verspreiden van persoonsgegevens door de Nieuwe Muziekschool Uitgeest  zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email adres.

Tevens heeft leerling geen bezwaar tegen het gebruiken van zijn/haar beeltenis / foto op publieke uitingen van de Nieuwe Muziekschool Uitgeest.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de websites, publicaties en / of foldermateriaal. Leerling heeft geen bezwaar tegen het gebruik van email adres t.b.v. verspreiden van mededelingen door de NMU.

Bewaartermijn van deze gegevens: 

Gedurende de tijd waarin de lessen genoten worden en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Ondergetekende  van het inschrijfformulier verklaart bekend en akkoord te zijn met de bijgevoegde algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.